Algemene Voorwaarden


Algemeene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De coupeuse: Mariska Vroom, KledingverstelRheden.nl gevestigd in Rheden, die in deze Algemene Voorwaarden als de coupeuse zal worden aangeduid;
Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zullen door de coupeuse op verzoek worden overhandigd cq. worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.veranderatelier.nl
2.2. Het accepteren van een aanbieding van de coupeuse dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan de coupeuse houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen de coupeuse en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en de coupeuse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door de coupeuse. de coupeuse is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt de coupeuse dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.
3.3. De coupeuse kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de coupeuse niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Verstelwerkzaamheden
4.1. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.2. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door de coupeuse opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.3. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan de coupeuse worden tegengeworpen.

Artikel 5. Voorschotten, prijzen en betalingen
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Betaling geschiedt contant door particulieren, door zakelijke klanten contant of per telebankieren binnen 7 dagen na aflevering.
5.4. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. Indien gewenst zal er door de coupeuse een schatting worden gedaan naar de kosten. Indien de kosten hoger uitvallen door onverwachtse en/of incidentele werkzaamheden, kan de wederpartij nimmer beroep doen op de vooraf gemaakte schatting.

Artikel 6. Verwerkingstijd en afhalen
6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.
6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de coupeuse.
6.3. Ter verwerking aan de coupeuse geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van de coupeuse.

Artikel 7. Opdrachten en aansprakelijkheid
7.1. De wederpartij dient de coupeuse voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan de coupeuse ter hand stelt, is de coupeuse niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de coupeuse.

Artikel 8. Reclamering
8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij te zake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.
8.5. Reclamering betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan de coupeuse kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclameringen uiterlijk binnen drie dagen aan de coupeuse kenbaar te zijn gemaakt.
8.6. De zaken waarop de reclamering betrekking heeft dienen door de wederpartij voor de coupeuse ter beschikking te worden gehouden.
8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclamering is de coupeuse uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat de coupeuse aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11.1 en 11.2 gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. De coupeuse is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2. De coupeuse is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de coupeuse. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door de coupeuse uitgesloten.
9.3. De coupeuse is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van de coupeuse ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de coupeuse in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij mee te delen en zonder dat de coupeuse gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de coupeuse kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Garantie op materiaal
11.1. De coupeuse staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
11.2. De coupeuse verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee weken vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent de coupeuse geen garantieaanspraken.

Artikel 12. Garantie op verstelwerkzaamheden
12.1. De coupeuse staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.